Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2023. május 31

Kérjük, hogy Szolgáltatásunk igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

Értelmezés és definíciók

Értelmezés

Azok a szavak, amelyek kezdőbetűjét nagybetűvel írják, a következő feltételek mellett határozzák meg a jelentésüket. A következő definíciók jelentése ugyanaz, függetlenül attól, hogy egyes számban vagy többes számban szerepelnek.

Definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

Leányvállalat: olyan jogalany, amely egy fél ellenőrzése alatt áll, egy fél ellenőrzése alatt áll vagy közös irányítás alatt áll, ahol az „irányítás” a részvények 50%-ának, részvényrészesedésének vagy más, az igazgatók megválasztására szavazásra jogosult értékpapíroknak a tulajdonjogát jelenti, vagy más irányító hatóság.

A fiók egy egyedi fiók, amelyet az Ön számára hoztak létre, hogy hozzáférjen Szolgáltatásunkhoz vagy Szolgáltatásunk egyes részeihez.

Az ország Szingapúrra utal

A Vállalat (a jelen Szerződésben „Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Mi” néven hivatkozunk) Instant Boost Ai ™ Ltd.-re vonatkozik.

Eszköz: minden olyan eszköz, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.

A szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.

Az Általános Szerződési Feltételek (más néven „Feltételek”): jelen Feltételek és feltételek, amelyek a teljes megállapodást alkotják Ön és a Vállalat között a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.

Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása: bármely harmadik fél által biztosított szolgáltatás vagy tartalom (beleértve az adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyet a Szolgáltatás megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet.

A weboldal az Immediate Unity Profit-re hivatkozik, amely erről a címről érhető el

Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy használó magánszemélyt, vagy azt a társaságot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott személy hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy használja, adott esetben.

Elismerés

Ezek a Szolgáltatás használatára vonatkozó Feltételek, valamint az Ön és a Vállalat között érvényben lévő szerződés. Jelen Általános Szerződési Feltételek rögzítik minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használatának feltétele, hogy Ön elfogadja és betartja a jelen Feltételeket. Ezek a feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. A Társaság nem engedélyezi 18 éven aluliak számára a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és a szolgáltatás használatának feltétele az is, hogy Ön elfogadja és betartja a Vállalat adatvédelmi szabályzatát. Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Alkalmazás vagy a Webhely használata során az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, valamint tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, hogy szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

Felhasználói fiókok

Amikor fiókot hoz létre nálunk, olyan információkat kell megadnia számunkra, amelyek mindig pontosak, teljesek és aktuálisak. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, ami a Szolgáltatásunkon lévő fiókjának azonnali megszüntetését vonhatja maga után.

Ön felelős a Szolgáltatás eléréséhez használt jelszó megőrzéséért, valamint az Ön jelszavával végzett tevékenységekért vagy műveletekért, függetlenül attól, hogy jelszava a Szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél közösségi médiaszolgáltatásához tartozik.

Ön vállalja, hogy jelszavát nem adja ki harmadik félnek. Azonnal értesítenie kell minket, ha tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy fiókja jogosulatlan használatáról.

Megfelelő felhatalmazás nélkül nem használhatja felhasználónévként más személy vagy entitás nevét, vagy amely nem jogszerűen használható, olyan nevet vagy védjegyet, amelyre Öntől eltérő más személy vagy szervezet bármely joga vonatkozik, vagy olyan nevet, amely egyébként sértő, vulgáris vagy obszcén.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma (kivéve az Ön vagy más felhasználók által biztosított Tartalmat), a funkciók és a funkcionalitás a Vállalat és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik és maradnak.

A Szolgáltatást mind az ország, mind a külföldi országok szerzői joga, védjegyei és egyéb törvényei védik.

A Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül védjegyeink és kereskedelmi ruháink semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban nem használhatók fel.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira, amelyek nem a Vállalat tulajdonában vannak, vagy nem a Társaság ellenőrzése alatt állnak.

A Vállalatnak nincs ellenőrzése harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi szabályzata vagy gyakorlata felett, és nem vállal felelősséget azokért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a webhelyen elérhető bármely ilyen tartalom, áru vagy szolgáltatás használata vagy az azokra való támaszkodás okoz, vagy azzal összefüggésben okozott. vagy bármely ilyen webhelyen vagy szolgáltatáson keresztül.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

Felmondás

Előzetes értesítés és felelősség nélkül, bármilyen okból azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük Fiókját, beleértve a korlátozások nélkül, ha Ön megsérti ezeket a feltételeket.

A felmondást követően az Ön Szolgáltatáshasználati joga azonnal megszűnik. Ha meg kívánja szüntetni Fiókját, egyszerűen megszakíthatja a Szolgáltatás használatát.

Korlátolt felelősség

Az Ön által esetlegesen elszenvedett károk ellenére a Vállalat és bármely beszállítója teljes felelőssége a jelen Feltételek bármely rendelkezése értelmében, valamint az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a fentiek tekintetében az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen kifizetett összegre vagy 100 USD-ra korlátozódik. ha nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.

A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért (ideértve, de nem kizárólagosan a haszon elvesztése, adatvesztés vagy egyéb információ, üzleti megszakítás, személyi sérülés, a magánélet elvesztése, amely a Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó hardver használatából vagy használatának képtelenségéből ered, vagy bármilyen módon összefügg a Szolgáltatással, vagy egyébként a jelen Feltételek bármely rendelkezésével összefüggésben), még akkor is, ha a Társaságot vagy bármely szállítót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és akkor is, ha a jogorvoslat alapvető célját nem szolgálja.

Egyes államok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását a véletlen vagy következményes károkért, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike ​​nem érvényesül. Ezekben az államokban mindkét fél felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

„AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” nyújtjuk Önnek, minden hibával és hibával mindennemű garancia nélkül. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Vállalat a saját nevében és Leányvállalatai, valamint azok licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten elzár minden garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb, a Szolgáltatás, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértés hiányára vonatkozó összes hallgatólagos garanciát, valamint a kereskedésből, a teljesítményből, a használatból vagy a kereskedelmi gyakorlatból fakadó garanciákat. A fentiek korlátozása nélkül a Vállalat nem vállal garanciát vagy kötelezettséget, és nem vállal semmilyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, eléri a kívánt eredményt, kompatibilis lesz, vagy más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással működik, működik. megszakítás nélkül meg kell felelnie bármely teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, vagy hibamentesnek kell lennie, vagy hogy a hibák vagy hiányosságok kijavíthatók vagy kijavíthatók.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Társaság, sem a társaság szolgáltatója nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás vagy az azokon szereplő információk, tartalom, anyagok vagy termékek működése vagy elérhetősége tekintetében; (ii) a Szolgáltatás zavartalan vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott információk vagy tartalom pontosságára, megbízhatóságára vagy aktualitására vonatkozóan; vagy (iv) a Szolgáltatás, annak szerverei, a Vállalattól vagy nevében küldött tartalom vagy e-mailek vírusoktól, szkriptektől, trójai falótól, férgektől, rosszindulatú programoktól, időzített bombáktól vagy egyéb káros összetevőktől mentesek.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák vagy korlátozások kizárását a fogyasztó vonatkozó törvényes jogaira vonatkozóan, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások egy része vagy mindegyike nem vonatkozik Önre. Ebben az esetben azonban az e pontban foglalt kizárásokat és korlátozásokat a hatályos jogszabályok szerint érvényesíthető legnagyobb mértékben kell alkalmazni.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az ország törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás Ön általi használatára egyéb helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények is vonatkozhatnak.

Viták megoldása

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, Ön beleegyezik abba, hogy a vitát először informálisan, a Vállalathoz fordulva próbálja meg rendezni.

Az Európai Unió (EU) felhasználói számára

Ha Ön az Európai Unió fogyasztója, akkor a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak minden kötelező rendelkezése hasznot húz.

Az Egyesült Államok jogi megfelelősége

Ezt Ön képviseli és garantálja (i) Ön nem tartózkodik olyan országban, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként jelölt meg, és (ii) Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést úgy módosítják és értelmezik, hogy az a vonatkozó jogszabályok szerint a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa az adott rendelkezés céljait, a többi rendelkezés pedig továbbra is érvényben marad.

Lemondás

Az itt meghatározottak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének megkövetelésének elmulasztása nem befolyásolja a felek azon képességét, hogy ezt a jogát gyakorolják, vagy ezt követően bármikor megköveteljék az ilyen teljesítést, és a jogsértésről való lemondás nem jelenti a kötelezettségről való lemondást. bármilyen későbbi jogsértés.

Fordítás Tolmácsolás

Előfordulhat, hogy ezeket a feltételeket lefordították, ha Szolgáltatásunkon elérhetővé tettük azokat. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol szöveg az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek változásai

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük jelen Feltételeket. Ha egy átdolgozás lényeges Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az új feltételek hatályba lépése előtt legalább 30 nappal korábban értesítsük. Azt, hogy mi minősül lényeges változásnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásunkat, Ön beleegyezik a módosított feltételek betartásába. Ha Ön részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk:

Emailben: info[at] bitcointrader.ai

Weboldalunk ezen oldalának meglátogatásával.