Zasady i Warunki

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r

Przed skorzystaniem z Naszej Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

Jednostka stowarzyszona oznacza podmiot kontrolujący, jest kontrolowany przez stronę lub znajdujący się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale zakładowym lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborze dyrektorów lub inny organ zarządzający.

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Kraj odnosi się do Singapuru

Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Instant Boost Ai ™ Ltd.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Usługa oznacza Stronę Internetową.

Regulamin (zwany także „Warunkami”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z Usługi.

Zewnętrzna Usługa Mediów Społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, uwzględniane lub udostępniane w ramach Usługi.

Strona internetowa odnosi się do Immediate Unity Profit, dostępnego pod tym adresem

Oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Potwierdzenie

Poniżej znajdują się Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa obowiązująca pomiędzy Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Usługi lub korzystających z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala na korzystanie z Usługi osobom poniżej 18 roku życia.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Strony internetowej oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przed skorzystaniem z naszego Serwisu prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Konta użytkowników

Tworząc u nas konto, musisz podać nam informacje, które są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Regulaminu, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania wykonywane pod Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest powiązane z naszą Usługą, czy zewnętrzną usługą mediów społecznościowych.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu wiedzy o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego podlegającego jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniego upoważnienia, ani nazwy, która jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonych przez Ciebie lub innych użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami obowiązującymi w kraju i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje Konto, bez uprzedniego powiadomienia i odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje Konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, jakie możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz Twoje wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie dokonałeś żadnych zakupów za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, za przerwę w działalności, obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnił swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie dotyczące „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

Usługa jest świadczona Użytkownikowi „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ze wszystkimi wadami i defektami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługa, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu realizacji, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczania do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań ani nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności, być wolne od błędów lub że jakiekolwiek błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców firmy nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub zawartych w niej informacji, treści i materiałów lub produktów; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie i bez błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności i aktualności wszelkich informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem Usługi; Lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym paragrafie będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo rządowe

Przepisy obowiązujące w danym kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, regulują niniejsze Warunki i korzystanie przez Ciebie z Usługi. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie Sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE).

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz to (i) nie mieszkasz w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) Nie figurujesz na żadnej rządowej liście stron objętych zakazami lub ograniczeniami, sporządzonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania zobowiązania na mocy niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym momencie później, ani też zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się każdego kolejnego naruszenia.

Tłumaczenie Interpretacja

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej Usłudze. Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku sporu rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeżeli zmiana jest istotna. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nowe warunki w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować:

Na e-mail: info[at] bitcointrader.ai

Odwiedzając tę ​​stronę w naszym serwisie .