podmienky

Posledná aktualizácia: 31. mája 2023

Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto zmluvných podmienok:

Pridružená spoločnosť znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo 50 % alebo viac akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov oprávnených hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iný riadiaci orgán.

Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby.

Krajina odkazuje na Singapur

Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje Instant Boost Ai ™ Ltd.

Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Služba sa vzťahuje na webovú stránku.

Podmienky (tiež označované ako „Podmienky“) znamenajú tieto Podmienky, ktoré tvoria celú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou týkajúcu sa používania Služby.

Služba sociálnych médií tretej strany znamená akékoľvek služby alebo obsah (vrátane údajov, informácií, produktov alebo služieb) poskytovaných treťou stranou, ktoré môže služba zobraziť, zahrnúť alebo sprístupniť.

Webová stránka odkazuje na Immediate Unity Profit, prístupná z tejto adresy

Vami rozumiete jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Poďakovanie

Toto sú Zmluvné podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto Služby a zmluva, ktorá platí medzi Vami a Spoločnosťou. Tieto Podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov v súvislosti s používaním Služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Prístupom k Službe alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto Podmienok, nesmiete pristupovať k Službe.

Vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov. Spoločnosť nepovoľuje osobám mladším ako 18 rokov používať Službu.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené prijatím a dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov Spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov pri používaní aplikácie alebo webovej lokality a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni. Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Používateľské účty

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť informácie, ktoré sú vždy presné, úplné a aktuálne. Ak tak neurobíte, znamená to porušenie Podmienok, čo môže mať za následok okamžité zrušenie Vášho účtu v našej Službe.

Zodpovedáte za ochranu hesla, ktoré používate na prístup k Službe a za akékoľvek aktivity alebo akcie pod vaším heslom, či už ide o vaše heslo pre našu službu alebo službu sociálnych médií tretej strany.

Súhlasíte s tým, že svoje heslo nezverejníte žiadnej tretej strane. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu.

Nesmiete použiť ako používateľské meno meno inej osoby alebo subjektu alebo meno, ktoré nie je legálne dostupné na použitie, meno alebo ochrannú známku, ktorá podlieha akýmkoľvek právam inej fyzickej alebo právnickej osoby ako ste Vy, bez príslušného oprávnenia, alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (okrem Obsahu poskytnutého Vami alebo inými používateľmi), funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom Spoločnosti a jej poskytovateľov licencií.

Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi krajiny a zahraničia.

Naše ochranné známky a obchodné oblečenie sa nesmú používať v súvislosti so žiadnym produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré spoločnosť nevlastní ani neriadi.

Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Váš účet môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte tieto zmluvné podmienky.

Po ukončení vaše právo na používanie Služby okamžite zanikne. Ak chcete zrušiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, bude celá zodpovednosť Spoločnosti a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok a váš výhradný opravný prostriedok za všetko vyššie uvedené obmedzené na sumu, ktorú skutočne zaplatíte prostredníctvom Služby alebo 100 USD. ak ste si prostredníctvom Služby nič nezakúpili.

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebude Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody (vrátane, ale nie výlučne, škôd spôsobených stratou zisku, stratou údajov alebo iné informácie, pre prerušenie podnikania, pre osobnú ujmu, stratu súkromia vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiaceho s používaním alebo nemožnosťou používať Službu, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný so Službou, alebo inak v súvislosti s ktorýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok), a to aj v prípade, že Spoločnosť alebo ktorýkoľvek dodávateľ bol upozornený na možnosť vzniku takýchto škôd, a to aj vtedy, ak náprava nesplní svoj základný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení nemusia platiť. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.

Vyhlásenie „AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÉ“.

Služba sa vám poskytuje „TAK, AKO JE“ a „AKO JE K DISPOZÍCII“ a so všetkými chybami a závadami bez záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa Spoločnosť vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, s ohľadom na Služba vrátane všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu a neporušenia a záruk, ktoré môžu vyplynúť z priebehu obchodovania, priebehu výkonu, používania alebo obchodnej praxe. Bez obmedzenia na vyššie uvedené, Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že Služba bude spĺňať vaše požiadavky, dosahovať akékoľvek zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo bude fungovať s akýmkoľvek iným softvérom, aplikáciami, systémami alebo službami, bez prerušenia, spĺňať akékoľvek štandardy výkonu alebo spoľahlivosti alebo byť bez chýb alebo že akékoľvek chyby alebo chyby môžu alebo budú opravené.

Bez toho, aby sa obmedzovalo vyššie uvedené, ani Spoločnosť, ani žiadny z jej poskytovateľov neposkytuje žiadne vyhlásenie alebo záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť Služby alebo informácií, obsahu a materiálov alebo produktov, ktoré sú v nej zahrnuté; (ii) že Služba bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom Služby; alebo (iv) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané od Spoločnosti alebo v jej mene neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, malvér, časované bomby alebo iné škodlivé komponenty.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzení platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takom prípade sa však výnimky a obmedzenia uvedené v tejto časti použijú v najväčšom rozsahu vynútiteľnom podľa platných zákonov.

Vládny zákon

Tieto Podmienky a vaše používanie Služby sa budú riadiť zákonmi krajiny, s výnimkou kolíznych noriem. Vaše používanie Aplikácie môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

Riešenie sporov

Ak máte akékoľvek obavy alebo spory týkajúce sa Služby, súhlasíte s tým, že sa najskôr pokúsite spor vyriešiť neformálne kontaktovaním Spoločnosti.

Pre používateľov z Európskej únie (EÚ).

Ak ste spotrebiteľom v Európskej únii, budete môcť využívať všetky povinné ustanovenia práva krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Súlad s právnymi predpismi Spojených štátov amerických

To zastupujete a zaručujete (i) nenachádzate sa v krajine, na ktorú sa vzťahuje vládne embargo Spojených štátov amerických alebo ktorá bola vládou Spojených štátov amerických označená za krajinu „podporujúcu terorizmus“, a (ii) Nie ste uvedený na žiadnom vládnom zozname Spojených štátov amerických so zakázanými alebo obmedzenými stranami.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva

Oddeliteľnosť

Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok vyhlásené za nevykonateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie bude zmenené a vykladané tak, aby sa v čo najväčšej miere naplnili ciele tohto ustanovenia podľa platných zákonov a ostatné ustanovenia budú naďalej plne platné a účinné.

Zrieknutie sa práv

S výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente, neuplatnenie práva alebo vyžadovanie plnenia povinnosti podľa týchto Podmienok neovplyvní schopnosť strany uplatniť si takéto právo alebo požadovať takéto plnenie kedykoľvek potom, ani zrieknutie sa porušenia nebude predstavovať zrieknutie sa akékoľvek následné porušenie.

Preklad Tlmočenie

Tieto Podmienky mohli byť preložené, ak sme vám ich sprístupnili v našej Službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu má prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto zmluvných podmienok

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k našej Službe alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak s novými podmienkami úplne alebo čiastočne nesúhlasíte, prestaňte používať webovú stránku a Službu.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: info[at] bitcointrader.ai

Navštívením tejto stránky na našej webovej lokalite .